CHƯƠNG TRÌNH TOKUTEI

Tokutei Ngành Xây Dựng

Tokutei Ngành Điều Dưỡng

Tokutei Ngành Nông Nghiệp

Kiến Thức Tokutei

Tokutei là gì?

Chương trình kỹ năng đặc định là gì?

Ở Việt Nam

  • Đăng ký online
  • Đăng ký offline

Ở Nhật Bản

  • Đăng ký online
  • Đăng ký offline

Khóa học Tokutei Thực Phẩm

Khóa Học Tokutei Điều Dưỡng

Khóa học Tokutei Xây Dựng

Các Khóa Tokutei khác

Khóa luyện thi tại trung tâm

Luyện thi JLPT miễn phí

Top 5 ứng dụng luyện thi JLPT

Mẹo ôn Tokutei

8 Lưu ý trước khi thi Tokutei

6 Mẹo nhỏ và lưu ý khi thi Tokutei

Hướng dẫn cách nhận kết quả Tokutei và nhận chứng chỉ

Một số lưu ý

Tư vấn miễn phí